Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Caparrós Assessors (també el prestador)
NIF: B17754714
Adreça postal: Plaça Mainada 2, 17530 Campdevànol, Girona
Correu electrònic: info@ascaparros.com

Caparrós Assessors, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.
 • Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» a info@ascaparros.com .

D’acord amb la LSSICE, Caparrós Assessors no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. . En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació tramesa quedarà incorporada als sistemes dinformació de Caparrós Assessors. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que Caparrós Assessors realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i més informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Caparrós Assessors queda exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Caparrós Assessors no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a no ser que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

Caparrós Assessors no cedirà les dades recollides a tercers a no ser que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors administrats per les mateixes empreses. El tractament de les dades d‟aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d‟encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Caparrós Assessors presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@ascaparros.com, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE OBTENIM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
 • Aquells inclosos als diferents formularis previstos a la pàgina web
 • Dades recollides a través de les galetes per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Us preguem que en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS

Us informem que Caparrós Assessors pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Caparrós Assessors es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

Caparrós Assessors tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Caparrós Assessors consideri inadequats.
 • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Caparrós Assessors es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de Caparrós Assessors, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vosté remet informació personal a través de la xarxa social, Caparrós Assessors quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent de l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Caparrós Assessors es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Caparrós Assessors amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.